دستگاه برش و دوخت، مجهز به چشم الکترونیکی حساس به رنگ